Search
Close this search box.
Dingle Hub Update September 1st 2022

Dingle Hub’s Mission

Dingle Hub View

An misean atá againn ná pobal cruthaitheach inmharthana, ísealcharbóin a chruthú agus ioncaim maithe i rith na bliana ar fad a ghiniúint anseo i gCorca Dhuibhne.

Dingle Hub’s mission is to build a creative, liveable, sustainable, low carbon community and generate well-paid, year-round incomes on Dingle Peninsula.

To see how we are getting there, keep up with us on our social media (Twitter, Instagram etc.) and this website. Coiméad súil ar na meáin agus féach ar ár suíomh.

It’s not necessary to be a client of Dingle Hub to be part of our wider community. We are always happy to hear from you, but especially if you are interested in getting involved in our initiatives. We want to network with people on Dingle Peninsula to help build the community and towards those well-paid, year-round incomes.

If you are working from home, why not spend an occasional day in our shared workspaces to see how you could benefit? Check out your options on our homepage and book there or send an e-mail info@dinglehub.com or call 066 9150140. We may also be able to accommodate your community meetings or event in one of our rooms for hire.

Má tá ceist ar bith agat faoi úsáid na seomraí cruinnithe nó spáis oibre is féidir teagmháil a dhéanamh linn.

Ar an Wireless 

Ar chuala tú Aodán ón Dingle Hub ar an raidió le déanaí? Bhí sé ag caint le Helen Ní Shé ar an Saol ó Dheas ar an 29ú Lúnasa. Más maith leat, is féidir leat é a chlos aríst ar líne www.rte.ie/radio/rnag/clips/22139866.

Bhí sé ag insint do Helen faoi a ról mar Bhainisteoir Cumarsáide, faoi an gclár Champion Changemakers agus faoi an ní a chur an Dingle Hub sa phost an mhí seo chaite… níos mó ar sin anseo thíos.

Bronntanas duit!

D’éinne agaibh atá i bhur gconaí i gCorca Dhuibhne, ba cheart go mbeadh rud éigint fachta agaibh sa phost uainn fé’n dtráth seo! Sheolamar bileoga eolais ag cur i gcuimhne duit (agus d’éinne atá anseo ar chuairt) cá bhfuilimid lonnaithe, agus cad atá ar bun againn anseo i Corca Dhuibhne agus don leithinis. Coimead an cárta poist ar taispeáint ionas go bhfuil a fhios agat cá bhfuilimid. In ionad an cárta poist seo a choimead ar taispeáint, is féidir leat é a chur. Tá fís gairid ar Instagram againn ar seo nó tá treoracha anseo freisin.

Cur do chárta poist ón Dingle Hub

  1. Fáigh an cárta poist in uisce ar feadh 24 uair a chloig
  2. Cur sa chré é an lá dár gcionn
  3. Cinntigh uisce a chur air go rialta agus fan go bhfásfaidh sé

Le cúnamh Dé beidh planda labhandair agat gan mhoill

Roghnach: Tóg pictiúr agus roinn é ar na meaín, leis an haischlib #dinglehublavender, cur clib orainn agus taispeáin dúinn conas mar atá ag éirí le do phlanda!

Video on instagram – níos easca fós

Surprise Gift!

Postcard from Dingle Hub (showing seed as part of card)
Dingle Hub branded postcard (containing Lavender seeds) August 2022

If you’re lucky enough to live in Corca Dhuibhne you should have received something from us in the post recently. We sent out flyers reminding you (and anybody visiting) where we are and what we are doing on and for Dingle Peninsula. Feel free to keep this postcard on display so you know where to find us again!

The card is completely compostable and an alternative to keeping it on display is to plant it. Yes, these cards can turn into a plant with a little TLC! (If you hold it to the light, you might see that there are seeds inside). There’s a tutorial video on our Instagram or follow these steps to grow your own Dingle Hub plant:

  1. Soak the card in a tray of water for 24 hours (to give seeds a better chance of growing)
  2. Plant the card in soil (in a pot or in your garden)
  3. Water regularly and watch for growth

You should soon have a lavender plant.

Optional: Take a photo and share on social media, with hashtag #dinglehublavender and tag us with your plant’s progress!

Changemakers

An bhfuil smaoineamh agatsa a cheapann tú go gcabhródh sé chun dul i ngleic le dúshláin shóisialta nó timpeallachta i do phobal áitiúil? B’fhéidir go bhfuil smaoineamh maith agat a d’fhéafadh fadhb shóisialta ar nós Cur Amú Bia, Mearfhaisean, Athrú Aeráide, Oideachas, Tithíocht nó Sláinte Intinne a réiteach – ach nach bhfuil tú cinnte cad é an chéad chéim eile?

Más ea, tá Cumann Fiontair Phobail Éireann, trína gréasán d’ionaid agus moil fiontair, ag eagrú sraith d’imeachtaí réigiúnda a chabhróidh leatsa, nó led’ ghrúpa, tógáil ar an smaoineamh seo chun seirbhís a chur ar fáil a d’fhéadfadh claochló suntasach a thiomáint id’ phobal. Tá Dingle Hub agus Mol RDI (Cill Orglan) ag comh-eagrú na babhtaí d’iarrthóirí ó Réigiúin an Mheán-Iarthair agus an Iar-Dheiscirt.

Beidh imeachtaí den saghas ‘Dragon’s Den’ ar siúl thar an deireadh seachtaine de 23ú Mheán Fómhair ag Dingle Hub agus Mol RDI, leis na foirne a roghnaítear ag dul ar aghaidh go dtí an ‘Pitch-Fest’ náisiúnta i mBaile Átha Cliath ar 20ú Dheireadh Fómhair. Tuilleadh eolais ach cuairt a thabhairt ar  www.communityenterprise.ie/champion-changemakers nó ar www.dinglehub.com.

Do you have an idea that you think would help combat social or environmental challenges in your local community? Maybe you’ve had a brainwave that could really solve a social problem such as Food Waste, Fast Fashion, Climate Change, Education, Housing or Mental Health – but you’re unsure what to do next?

Champion Changemakers logo

If so, the Community Enterprise Association Ireland (CEAI), through its network of enterprise centres and hubs, is hosting a series of regional events that will help you or your group build this idea into a service that could drive real change in your community. We’re partnering with 

RDI Hub (Killorglin) to host applicants from across the Mid and South West Regions of Ireland.

‘Dragon’s Den’ type events will take place over the weekend of September 23rd in Dingle Hub and RDI Hub, with selected teams going forward to a national Pitch-Fest in Dublin on October 20th. Find out more on www.communityenterprise.ie/champion-changemakers or on Dingle Hub homepage.

Seán Kelly ag tabhairt cuairt ar Chorca Dhuibhne

Thug Seán Kelly BPE cuairt ar an Daingean ar 22ú Lúnasa, áit ar bhuail sé le comhghleacaithe de chuid Líonraí BSL, ag labhairt faoina mbaint leis an tionscnamh Corca Dhuibhne/Dingle Peninsula 2030. Thug Bainisteoir Ginearálta an Mhoil, Deirdre de Bhailís, cur síos don mBall de Pharlaimint na hEorpa ar an tionscnamh seo agus gach rud eile lena bhfuil an Mol bainteach, i gCorca Dhuibhne agus ag an leibhéal náisiúnta araon.

Chuala an tUasal Kelly conas mar atá tionscadail thrialacha mar chuid de Chorca Dhuibhne 2030 tar éis dul ar aghaidh chun tionchar a imirt ar pholasaí agus dea-chleachtas. In Eanáir 2021 sheol Líonraí BSL triail bhliana ar fheithiclí leictreacha (FL). B’é cuspóir an triail phobail seo ná tuiscint a fháil ar thionchar luchtú feithiclí leictreacha ar an líonra leictreach. Cuireadh 17 carr ar fáil do bhaill den phobal a thiomáin breis agus 350,000 km iontu thar thréimhse bliana.

Fuair an triail amach go bhfuil Flanna oiriúnach i gcomhair formhór de na turasanna á bhíonn á dtógáint ag daoine ina gcónaí i bpobail tuaithe ar nós Chorca Duibhne. Ar thabhairt a gcarr thar n-ais ag deireadh na bliana, dúirt timpeall leath de na rannpháirtithe go rabhadar tar éis nó chun FL a cheannach, nó féachaint ar na féidearthachtaí timpeall ar a gcarr peitril nó díosail a mhalartú.

Bhí an feirmeoir ó Lios Póil, Dinny Galvin, ar dhuine de na hambasadóirí do Thionscal Chorca Dhuibhne, agus déanadh tigh feirme a theaghlaigh a uasghrádú le teicneolaíochtaí fuinnimh ghlain agus inathnuaite, m.sh. Córas Painéal Gréine, Pumpaí Teasa Aer go hUisce, agus luchtairí FL Cliste. Chuir Dinny fáilte roimh an BPE do Dheisceart Éireann agus foireann Líonraí BSL ar a fheirm chun an teicneolaíocht seo a fheiscint. Anuas air sin, thaispeáin sé córas malartaithe teasa dóibh a dhein sé infheistiú ann dá pharlús déiríochta, córas a chabhraíonn go suntasach maidir le héifeachtacht fuinnimh.

Tweets ó Seán ina dhiaidh:

Seán Kelly tweets about Dingle Hub
Seán Kelly tweets about Dingle Hub

Seán Kelly visits Corca Dhuibhne

MEP Seán Kelly visited Dingle on August 22nd where he was meeting colleagues from ESB Networks, talking about their involvement in the Corca Dhuibhne/Dingle Peninsula 2030 initiative. Dingle Hub Manager Deirdre de Bhailís also gave the Member of the European Parliament an overview of this initiative and all else that Dingle Hub is involved in, both in Corca Dhuibhne and on a national level.

Mr Kelly heard how trial projects within Corca Dhuibhne 2030 have gone on to inform policy and best practice. ESB Networks ran a number of trials under the name ‘Dingle Project’ to understand the impact of clean energy enabling technologies like solar PV panels, Heat Pumps, Batteries (to store excess solar energy) and EV charging on the electricity network,

The objective of ESB Networks electric vehicle (EV) trial was to understand the impact of electric vehicle charging on the electricity network. 17 cars were provided to members of the public who drove over 350,000km over the year. The results show that EVs really are suitable for most journeys undertaken by people living in rural communities like ours. Around half of the participants had or said they would purchase an EV or else explore options to replace their petrol or diesel car.

Seán Kelly with Dinny Galvin as his car recharges near Lispole, Co. Kerry
MEP Seán Kelly with Dinny Galvin as his family car recharges (Near Lispole, Co. Kerry Dinny, who also works for Dingle Hub, welcomed the Ireland South MEP onto his farm to see technology installed helping the farm be more efficient.

One of the ambassadors for this Dingle Project was Lispole farmer Dinny Galvin, who had his family farmhouse upgraded with renewable and clean energy technologies e.g Solar PV System, Air Source Heat Pumps and a Smart EV charger for his electric vehicle. Dinny welcomed the Ireland South MEP onto his farm to see this technology. He also showed them a heat exchange system that he invested in for his dairy parlour which helps significantly with energy efficiency.

“I’ve been blown away by the amount of positive activity at Dingle Hub! Particularly the engagement with the local community, the positive spin-offs for people in these communities and above all the contributions towards emissions reduction and our national climate targets.”

Seán Kelly, MEP for Ireland South