Vacancies

TOURISM AND HOSPITALITY SUSTAINABLE ENERGY COMMUNITY (SEC) COORDINATOR

Dingle Hub, in collaboration with Dingle Peninsula Tourism Alliance, is looking for a highly motivated individual to drive community participation in a Sustainable Energy Community for the tourism and hospitality sector on the Dingle Peninsula. 

A Sustainable Energy Community (SEC) is a group who come together to achieve a set of energy goals by working with SEAI (Sustainable Energy Authority of Ireland) in their sustainable energy network. 

This highly organised, adaptable and resourceful individual will support the ongoing development of the group and with a positive and proactive approach be able to establish, motivate and support a voluntary team. 

With relevant experience of personal and local climate action and sustainability initiatives, they will work closely with the Dingle Hub team, Dingle Peninsula Tourism Alliance, Fáilte Ireland, Kerry County Council and Údarás na Gaeltachta. The individual will need proven experience in a coordinating role, ideally in a community/tourism based or not-for-profit environment.

For a more detailed job description and to apply click here.

Submit your CV with a cover letter outlining your interest in, and suitability for, the job. Closing date for applications is 19th August 2022 with interviews to be held shortly thereafter.

Contract:             24 months (Part-time)

Salary:                 €20,000 – €24,000 depending on experience

Tá tacaíocht chun an post seo a chruthú á chur ar fáil ag Údarás na Gaeltachta marchuid dá Phlean Turasóireachta chun tograí Turasóireachta Straitéiseacha a fhorbairt ar fud na Gaeltachta. Beidh an té a cheapfar páirteach i ngréasán foghlama de thograí stráitéiseachta turasóireachta sa nGaeltacht.

DPTA logo

COMHORDAITHEOIR PHOBAL FUINNIMH INMHARTHANA (PFI) TURASÓIREACHTA AGUS FÁILTEACHAIS

Tá Dingle Hub i gcomhpháirt le Comhaontas Turasóireachta Chorca Dhuibhne ag lorg duine ardspreagtha chun rannpháirtíocht an phobail a thiomáint i bPobal Fuinnimh Inmharthana don earnáil turasóireachta agus fáilteachais i gCorca Dhuibhne. 

Is é atá i gceist le Pobal Fuinnimh Inmharthana (PFI) ná grúpa a thagann le chéile chun  sraith spriocanna a bhaint amach trí bheith ag obair le hÚdaras Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (ÚFIÉ) agus a ghréasán fuinnimh inmharthana. 

Tacóidh an duine fíor-eagraithe, solúbtha agus acmhainneach seo le forbairt leanúnach an ghrúpa agus, trína c(h)ur chuige dearfach réamhghníomhach, beidh siad in ann foireann dheonach a bhunú agus a spreagadh, anuas ar thacú leis an bhfoireann úd.

Le taithí ábhartha de ghníomhaíocht aeráide áitiúil agus tionscnaimh inmharthanachta, beidh sí/sé ag obair le foireann Mhol Chorca Dhuibhne, Comhaontas Turasóireachta Chorca Dhuibhne, Fáilte Éireann, Comhairle Contae Chiarraí agus Údarás na Gaeltachta. Beidh ar an duine taithí dheimhin a léiriú i ról comhordaithe, i dtimpeallacht neamhbhrabúis pobal/turasóireacht-bhunaithe más féidir.

Chun teacht ar tuilleadh sonraí faoin bpost seo agus chun iarratas a dhéanamh cliceáil anseo.

Cuir isteach do CV le litir chlúdaigh ag cur síos ar do spéis sa phost agus d’oiriúnacht dó. Dáta dúnta d’iarratais ná 19ú Lúnasa 2022, le hagallaimh le reachtáil go luath ina dhiaidh sin.

Conradh:      24 mí  (Páirt-aimseartha)

Tuarastal:     €20,000 – €24,000 ag brath ar thaithí

Tá tacaíocht chun an post seo a chruthú á chur ar fáil ag Údarás na Gaeltachta marchuid dá Phlean Turasóireachta chun tograí Turasóireachta Straitéiseacha a fhorbairt ar fud na Gaeltachta. Beidh an té a cheapfar páirteach i ngréasán foghlama de thograí stráitéiseachta turasóireachta sa nGaeltacht.

pastedGraphic.png

Title:                         Contract of Services for Community Engagement and Event Coordination

Contract:               6 months with a possible extension to 12 months

Background

Over the next 6 months, the Dingle Peninsula Creativity and Innovation Hub / Dingle Hub is seeking to manage and deliver a series of events associated with a number of projects managed within the hub (see below for further detail). We are seeking services to develop, promote and coordinate these events as well as to engage with the community in all aspects of event planning and implantation. We envisage approximately two large scale/national audience events and a number of smaller scale community-based events during the period.

Requirements

This contract will involve working closely with the Dingle Hub team and with project partners to deliver these events. In developing them, the service provider will be required to work in a truly developmental and collaborative way, which reflects the diversity and wisdom of local communities, acknowledging that they hold answers to address issues within their community.  The service provider will engage with partners and key audiences to co-develop and facilitate a series of events related to the projects outlined below.  The key requirements for this contract are:

 1. Working with the team at Dingle Hub (and project partners) to understand the range of events that are required and the specific aims and context of these events.  The Hub team includes communications and marketing staff, technical and admin support, and the project partners include researchers, evaluators and community development personnel.
 2. Engaging with the key communities for each event to ensure their active involvement and participation. Ensuring the events are fit for purpose and that communities are consulted with to co-create agendas and event formats. This work will be carried out in collaboration with all project partners including NEWKD, the local community development organization, working on the co-design and co-hosting of community events which foster social inclusion.
 3. Event coordination and liaising with outside providers for the events (e.g. catering, transport, accommodation and service providers) to arrange all aspects of the event’s logistical requirements.
 4. Supporting the Hub in preparation for visits by Ministers, civil servants, state agency representatives, funders, and other key stakeholders.
 5. Supporting procurement processes where relevant.
 6. Administering brief surveys/evaluation questionnaires at the end of each event. Collate the documentation and enter on to excel spreadsheets.

Assessment Criteria to be utilised in the assessment of the tenders

 • Demonstrated range and depth of previous relevant experience and quality and level of resources to be applied to the project. Examples of previous work should be provided.
 • Demonstrated understanding of requirements; quality of tender in response to requirements; proposed approach, including creative / innovative interpretation of the requirements, proposed management and measures for ensuring quality
 • Cost of the tender. Tenders are asked to provide a daily rate for this work. Please also provide an approximate cost/base level of service for different types of events (e.g. small, medium, large event).

For further details please click here

Application Process

Informal enquiries are welcomed; please contact Deirdre at deirdre@dinglehub.com up to 48 hours before the application deadline.

Closing date for tender submissions is 23.05.2022

pastedGraphic.png

Teideal:                  Conradh Seirbhísí do Rannpháirtíocht Phobail agus Chomhordú Imeachta

Conradh:                 6 mhí leis an bhféidearthacht go sínfear é suas go 12 mí

Cúlra

Thar an 6 mhí amach romhainn beidh Mol Cruthaitheachta agus Nuálaíochta Chorca Dhuibhne ag iarraidh sraith imeachtaí bainteach le roinnt tionscadal éagsúil a bhainistiú agus a sholáthar laistigh den Mhol (féach thíos chun teacht ar tuilleadh eolais). Táimid ag  lorg seirbhísí chun na himeachtaí seo, agus cúrsaí caidrimh pobail timpeall ar a bpleanáil agus a gcur i bhfeidhm, a fhorbairt, a chur chun cinn agus a bhainistiú. Tá súil againn le dhá imeacht ar scála mór/náisiúnta agus roinnt imeacht ar scála níos lú/áitiúil a reachtáil laistigh den tréimhse ábhartha.

Riachtanais

Beidh obair dhlúth le foireann an Mhoil agus ár bpairtnéirí tionscadail chun na himeachtaí seo a sholáthar mar chuid den chonradh seo. Agus iad seo á bhforbairt, beidh ar sholáthraí na seirbhísí bheith ag obair ar chuma atá fíor-fhorbarthach agus comhoibritheach a thugann ceann d’éagsúlacht agus saíocht na bpobal áitiúil, ag glacadh leis go bhfuil réitigh acu féin ar na fadhbanna laistigh dá bpobal féin. Rachaidh an soláthraí seirbhísí i gcomhairle le pairtnéirí agus páirtithe leasmhara tábhachtacha chun sraith imeachtaí bainteach leis an tionscadail thíos a fhorbairt agus a éascú. Is iad príomhriachtanais an chonartha seo ná:

 1. Bheith ag obair le foireann Mhol Chorca Dhuibhne (agus a pairtnéirí tionscadail) chun tuiscint a fháil ar an réimse imeachtaí atá ag teastáil, chomh maith le haidhmeanna áirithe agus comhthéacs na n-imeachtaí seo. San áireamh i bhfoireann an Mhoil tá baill foirne margaíochta agus cumarsáide, tacaíocht theicniúil agus riaracháin, agus na pairtnéirí tionscadail mar atá lucht taighde, meastóirí agus pearsanra forbartha pobail.
 2. Cumarsáid a dhéanamh leis na príomh-phobail bainteach le gach imeacht chun a chinntiú go mbíonn siad páirteach ann ar shlí ghníomhach. Cinntiú go mbíonn na himeachtaí oiriúnach dá bhfeidhm agus go rachfar i gcomhairle le pobail chun clár oibre agus leagan amach na n-imeachtaí a chomhchruthú. Déanfar an obair seo i gcomhpháirt le na pairtnéirí ar fad agus go háirithe FCTTT, an t-eagras forbartha pobail áitiúil, ag obair ar chomhdhearadh agus comheagrú imeachtaí pobail a chothaíonn ionchoimsiú sóisialta.
 3. Comhordú imeachtaí agus cumarsáid le soláthraithe taobh amuigh de na himeachtaí (m.sh. Lónadóireacht, iompar, lóistín, agus soláthraithe seirbhísí) chun gach gné de na riachtanais phraiticiúil a eagrú.
 4. Tacaíocht a sholáthar timpeall ar ullmhúcháin an Mhoil do chuairteanna ó Airí Rialtais, státseirbhísí, ionadaithe áisíneachtaí stáit, maoinitheoirí, agus páirtithe leasmhara tábhachtacha eile.
 5. Tacú le próiséis earcaíochta de réir mar is gá.
 6. Suirbhéanna / ceistneoirí gearra measta a riaradh ag deireadh gach imeachta. An fhaisnéis uathu seo a thabhairt le chéile agus a chur isteach ar scarbhileog excel.

Critéir Mheastacháin le húsáid ar mheasúnú na dtairiscintí

 • An réimse agus doimhneas taithí ábhartha a léireofar, chomh maith le hardchaighdeán agus ardleibhéal acmhainní a cuirfear ar fáil don tionscadal. Ba cheart samplaí d’obair déanta cheana a sholáthar.
 • An tuiscint léirithe timpeall ar riachtanais; caighdeán na tairisceana de réir na riachtanas, cur chuige molta, le léamh cruthaitheach/nuálaíoch ar na riachtanais agus ar na bearta molta bainistíochta agus bearta molta chun ardchaighdeán a chinntiú san áireamh.
 • Costas na tairisceana. Iarrtar ar soláthraithe ráta lae a sholáthar don obair seo. Anuas ar sin, ba cheart leibhéal seirbhísí bun/costais do shaghsanna difriúla imeachta (m.sh. Imeacht beag, meánach, mór) a sholáthar.

Chun teacht ar chur síos níos mine, tabhair cuairt anseo

Próiseas Iarratais

Cuirtear fáilte roimh fiosraithe neamhfhoirmeálta; Déan teagmháil, led thoil, le Deirdre ag  deirdre@dinglehub.comsuas go 48 uair roimh an am dúnta d’iarratais.

An dáta deireanach chun tairiscint a chur isteach ná 23.05.2022

pastedGraphic.png

ENERGY AND AGRICULTURE LIAISON OFFICER

The Dingle Hub is looking to employ a multi-skilled, open-minded and innovative Energy and Agriculture Liaison Officer, with experience of working at local community level on the Peninsula and an appreciation of the challenges and opportunities posed by climate change, the energy transition and sustainable development. The successful applicant will drive, support and enable local participation in the sustainable low carbon development of the Dingle Peninsula.

The role will include the following:

 • Supporting new and existing Dingle Peninsula 2030 climate action and sustainability projects, particularly through their early stages.
 • Involving more members of the local community and extending community engagement beyond those already engaged.
 • Sharing learning nationally with other communities and stakeholders 
 • Developing networks and groups through which to disseminate learnings, outputs and invites. 
 • Promoting the work of Dingle Peninsula 2030 and the sustainable development of the area, and to align with county, regional and other initiatives.
 • Developing the networking and engagement infrastructure to enable the creation of new sustainable businesses, particularly in the agri-food, agri-tourism, energy and ICT sectors.
 • Contributing to the necessary reports to support project management requirements for the various projects.
 • Chairing Dingle Peninsula 2030 meetings and attending project meetings alongside Dingle Hub, MaREI, NEWKD and other project representatives.

Experience working on energy and agriculture projects, ideally on the Peninsula, is required.

The position is part-time for a period of 18 months. The salary range is €18,000- €20,000, depending on experience. For a more detailed job description please click here

Submit your CV with a cover letter here outlining your interest in, and suitability for, the job. 

Closing date for applications is Wednesday 27th April 2022

pastedGraphic.png

OFFICE AND PROJECT ADMINISTRATOR

The Dingle Hub is looking to employ a highly organised, adaptable and resourceful Office and Project Administrator with experience of working in an office and team support role and an enthusiasm to meet and welcome new clients. The successful candidate will work closely with the Dingle Hub team and with project partners to provide administrative support for projects and provide reception services for hub clients.

The role will include the following:

 • Working with the team and partners to compile regular project updates into reporting templates
 • Scheduling project meetings. Attending and note taking when required.
 • Maintaining multiple calendars
 • Supporting data collection
 • Building and maintaining databases
 • Providing reception services for hub clients. This includes answering queries, managing bookings and arranging access to hub facilities.
 • Supporting procurement
 • Arranging travel, catering, event services etc

Strong computer literacy is required, in particular experience with Microsoft Word, Excel and Powerpoint.

The position is part-time for a period of 18 months. The rate per hour is €15 and hours will vary between 20hrs and 40hrs per week depending on seasonal demand for the hub facilities.

For a more detailed job description please click here.

Submit your CV with a cover letter here outlining your interest in, and suitability for, the job.

Closing date for applications is Wednesday 27th April 2022

pastedGraphic.png

OIFIGEACH CAIDRIMH FUINNIMH AGUS TALAMHAÍOCHTA

Tá Mol Chorca Dhuibhne ag féachaint chun Oifigeach Caidrimh Fuinnimh agus Talmhaíochta atá ildánach, leathanaigeanta agus nuálaíoch a fhostú, agus taithí aici/aige ar bheith ag obair ag leibhéal an phobail áitiúil ar an Leithinis, chomh maith le tuiscint ar na dúshláin agus deiseanna bainteach leis an athrú aeráide, an aistriú fuinnimh, agus an fhorbairt inmharthana.

Beidh na dualgaisí seo a leanas mar chuid den ról:

 • Gníomhaíochtaí aeráide agus tionscadail inmharthanachta nua agus leanúnacha de chuid Chorca Dhuibhne 2030 a threisiú agus a chur chun cinn, go háirithe i rith a gcéimeanna luatha.
 • Níos mó baill den phobal áitiúil a spreagadh le bheith rannpháirteach agus rannpháirtíocht a shíneadh go pobal níos fairsinge.
 • Foghlaim a roinnt go náisiúnta le pobail agus páirtithe leasmhara.
 • Gréasáin agus grúpaí a fhorbairt mar bhealach chun foghlaim, torthaí agus cuirí a chraobhscaoileadh.
 • Obair Chorca Dhuibhne 2030 agus forbairt inmharthana an cheantair a chur chun cinn ó thaobh bolscaireachta, agus ailíniú a dhéanamh le tionscnaimh contae, réigiúnda agus eile.
 • Bonneagar gréasánaithe agus caidrimh a bhunú chun cruthú gnónna nua inmharthana a éascú, go háirithe sna hearnálacha agrabhia, agrathurasóireachta, fuinnimh agus TFC (teicneolaíocht faisnéise agus chumarsáide).
 • Cur leis na tuairiscí atá riachtanach chun tacú le bainistíocht tionscadail na dtionscadal éagsúil.
 • Feidhmiú mar chathaoirleach ar chruinnithe de chuid Chorca Dhuibhne 2030 agus freastal ar chruinnithe tionscadail i dteannta Mhol Chorca Dhuibhne, MaREI, FCTTT agus ionadaithe ó thionscadail eile.

Ní mór don iarrthóir buacach taithí ar bheith ag obair ar thionscadail fuinnimh agus talmhaíochta, i gCorca Dhuibhne más féidir.

Tá an post seo páirt-aimseartha, 20 uair an chloig sa tseachtain ar feadh tréimhse 18 mí. Tá an féidearthacht ann go mbeidh síneadh ar seo, ag brath ar níos mó maoiniú a bheith ar fáil.  Tá teidlíocht saoire de 12 lá sa bhliain.

Chun teacht ar chur síos níos mine ar an bpost, tabhair cuairt anseo.

Seol isteach do CV agus litir chlúdaigh tríd an nasc seo, ag míniú do spéis in, agus oiriúnacht don, bpost seo.

An Dáta Deiridh d’iarratais ná Céadaoin 27ú Aibreán 2022

pastedGraphic.png

RIARTHÓIR OIFIGE AGUS TIONSCADAIL

Tá Mol Chorca Dhuibhne ag féachaint chun Riarthóir Oifige agus Tionscadail atá fíor-eagraithe, solúbtha agus seiftiúil a fhostú, agus idir thaithí ar bheith ag obair i ról tacaíochta mar chuid d’fhoireann oifige agus dúil acu bheith ag bualadh is ag cur fáilte roimh chliaint nua acu. Beidh an t-iarrthóir buacach ag obair go dlúth le foireann Mhol Chorca Dhuibhne agus a pairtnéirí tionscadail chun tacaíocht riaracháin a chur ar fáil do thionscadail éagsúla agus chun seirbhísí fáiltithe a sholáthar do chliaint an Mhoil.

Beidh na dualgaisí seo a leanas mar chuid den ról:

 1. Bheith ag obair leis an bhfoireann agus le pairtnéirí chun uasdátú rialta a dhéanamh ar mhúnlaí tuairiscthe.
 2. Cruinnithe tionscadail a sceidealú, agus freastal ar na cruinnithe sin chun nótaí a ghlacadh nuair is gá.
 3. Féilirí éagsúla a choimeád suas chun dáta.
 4. Tacú le bailiú sonraí.
 5. Bunachair shonraí a chuir le chéile agus a choimeád suas chun dáta.
 6. Seirbhísí fáiltithe a sholáthar do chliaint an Mhoil. San áireamh anseo beidh ceisteanna a fhreagairt, bainistiú ar áirithintí, agus rochtain ar áiseanna an Mhoil a eagrú.
 7. Tacú le soláthar.
 8. Cúrsaí taistil, lónadóireachta, imeachtaí, srl. a eagrú.

Beidh gá le cumas maith ríomhaireachta, go háirithe le Microsoft Word, Excel agus Powerpoint.

Beidh an post seo páirt-aimseartha ar feadh tréimhse de 18 mí. An ráta ná €15 an uair an chloig agus beidh idir 20 agus 40 uaireanta an chloig sa tseachtain, ag brath ar éileamh séasúrach ar áiseanna an mhoil.

Chun teacht ar chur síos níos mine ar an bpost, tabhair cuairt anseo.

Seol isteach do CV agus litir chlúdaigh tríd an nasc seo, ag míniú do spéis in, agus oiriúnacht don, bpost seo.

An Dáta Deiridh d’iarratais ná Céadaoin 27ú Aibreán 2022

pastedGraphic.png

Title: Communications Manager, Corca Dhuibhne Creativity and Innovation Hub.

Contract:  12 months, part-time (with potential for extension depending on project funding)

Salary:  €20,000 – €24,000 depending on experience

Annual Leave:  12 days

The Role
We are looking for an experienced Communications Manager to join the our growing team.  The successful applicant will lead the development and implementation of our communications strategies and marketing campaigns to effectively describe and promote the Corca Dhuibhne Creativity and Innovation Hub.

The Context
The mission of the Corca Dhuibhne Creativity and Innovation Hub (CDCIH) is to build a creative, livable, sustainable and inclusive community, fostering a vibrant and diverse ecosystem of stakeholders to facilitate the creation and maintenance of well-paid, year-round incomes on the Dingle Peninsula. We have developed an innovative model of Rural Community Innovation and Transition anchored in four strategic platforms.

 • Platform 1: CDCIH provides general office space and facilities for individuals and companies. Currently, up to 40 co-workers regularly use the space along with 190+ intermittent users and there are plans for further expansion to accommodate demand.
 • Platform 2: We facilitate projects that build the antecedents for new employment under three thematic pillars: Sustainability and the Green Agenda, Digital Transformation and the Creative Industries. 
 • Platform 3: To build on the emerging eco-system, we leverage the projects to aggregate critical base demand enabling the establishment and scaling of new local companies.
 • Platform 4: To promote, nurture and convene the work-from-home and learn-from home community, there are over 150 people connected into our hub community which includes film, animation, sustainable energy, digitisation, creative and business collaboration networks where members support each other and identify and pursue mutually beneficial economic opportunities.

CDCIH is looking for a talented individual to join the growing CDCIH team to manage communications to 1) drive growth under Strategic Platform 1 2) build national and international profile for Strategic Platform 2 and 3) connect with the local community for Strategic Platform 4. 

Key Responsibilities
The Communications Manager of the Corca Dhuibhne Creativity and Innovation Hub will be responsible for managing communications for public relations, social media and media outreach strategies and general visibility. This position is also responsible for writing, editing and publishing bi-lingual (Irish and English) content for all communication channels. 

Building on the work done to develop the Community Innovation and Transition Hub since its launch in 2017, this is an exciting role within a dynamic team that will focus on: 

 • developing and implementing local, national and international marketing strategies and campaigns.
 • establishing a regular cadence of relevant, easily accessible content through various communication channels.
 • developing metrics to effectively monitor the impact of communication programs, campaigns and events and providing regular reports on these.
 • working closely with CDCIH team members to develop and implement communication plans for individual projects and events.
 • taking the main responsibility for maintaining content on the CDCIH website(s), and/or contributing material and information for third-party websites.
 • identifying press opportunities to raise the overall visibility of key projects and maximise reach with the media.
 • coordinating with outside consultants and subcontractors as needed on various projects ie website upgrades and re-branding.
 • drawing up service agreements as required ensuring adherence to legal and specific funding related rules and guidelines.
 • having a vocal enthusiasm for the Dingle Peninsula and all it has to offer to businesses, residents and the entrepreneurial and creative communities.
 • supporting communications for initiatives that encourage start-up enterprises in the areas of climate action and sustainability, the digital transformation and the creative industries.

Job purpose: 

 • to work with CDCIH team members to create and implement communications strategies that engage customers, local community, project partners and key stakeholders.
 • to serve as trusted communications advisor to the team and to prepare/train people for media and social media engagements.
 • to oversee all communications materials to ensure consistent quality and excellence. 

Essential Skills and Experience:  
The successful applicant will need to be:

 • organised and detail-oriented.
 • knowledgeable about social media best practices.
 • able to think critically and creatively.
 • fluent in both the Irish and English languages.
 • passionate about good editing, writing and grammar.
 • resourceful, imaginative and innovative.
 • able to work independently as well as collaboratively in a fast-paced environment.

The successful applicant will need to have: 

 • a third level qualification in a relevant discipline eg communications, media and/or have proven experience in a communications role, ideally in a community based, not-for-profit environment.
 • excellent interpersonal, written, and oral communication skills.
 • a good understanding of general practices, methods and procedures related to public relations, media relations and marketing.
 • experience across various social media platforms.
 • a proven ability to present information in a compelling way to different audiences.
 • excellent time and project management skills. 
 • good computer skills – Word, Powerpoint, Excel, Zoom, etc 
 • a full clean driving licence.

Desirable Skills and Experience
The following would be an advantage:

 • experience of climate action and sustainability initiatives
 • experience of digital transformation 
 • experience of the creative industries

Governance
The Communications Manager will be employed by Mol Teic (trading as The Corca Dhuibhne Hub) and will report to the General Manager of the Corca Dhuibhne Creativity and Innovation Hub.

Salary
The salary range is €20,000- €24,000 depending on experience. There will be an initial probationary period of six months.

Working Hours
This position is part-time, 20 hours per week for a period of 12 months. There is potential for this to be extended to 36 months dependent on continuing availability of funding. Annual leave entitlement is 12 days per year. 

Each working day will vary depending on scheduled activities and the need to be available for events out of office hours. Therefore, the work may include unsocial hours, such as evenings and weekends, so considerable flexibility is required.

Location
The position will be based in the Corca Dhuibhne Creativity and Innovation Hub, Cuilín Business Park, Dingle, Co. Kerry. Home working may be required during periods of Covid restrictions. In general, a blended working approach between the Corca Dhuibhne Hub and home is possible.

Application Process

Please send your CV, with a cover letter outlining your interest and suitability for the job, to Deirdre at jobs@dinglehub.com 

Closing date for applications is 2pm, Thursday 14th October 2021

Interviews will be held during the week of 18th October 2021

pastedGraphic.png

Teideal: Bainisteoir Cumarsáide, Mol Cruthaitheachta agus Nuálaíochta Chorca Dhuibhne.

Conradh: 12 mí, páirt-aimseartha (leis an bhféidearthacht go sínfear é, ag brath ar mhaoiniú an tionscadail)

Tuarastal: €20,000 – €24,000 ag brath ar thaithí

Saoire Bhliantúil: 12 lá

An Ról
Táimid ag lorg Bainisteoir Cumarsáide le taithí le bheith ina chuid d’ár bhfoireann atá ag fás i gcónaí. Beidh an iarrthóir buacach i gceannas ar fhorbairt agus ar chur i bhfeidhm ár straitéisí cumarsáide agus feachtais mhargaíochta chun cur síos agus bolscaireacht a dhéanamh ar Mhol Cruthaitheachta agus Nuálaíochta Chorca Dhuibhne. 

An Comhthéacs
Misean Mhol Cruthaitheachta agus Nuálaíochta Chorca Dhuibhne (MCNCD) ná pobal atá cruthaitheach, inbhuanaithe agus ionchuimsitheach a thógáil, ag tacú le héiceachóras éagsúil bríomhar de pháirtithe leasmhara chun éascú a dhéanamh ar chruthú agus cothabháil postanna ar phá maith a bheidh ann ó cheann ceann na bliana ar Chorca Dhuibhne. Tá forbairt déanta againn ar mhúnla nuálaíoch de Nuálaíocht agus Aistriú Pobail bunaithe ar cheithre árdán straitéiseach. 

 • Ardán 1: Soláthraíonn MCNCD spás oibre agus áiseanna comhroinnte do dhaoine aonair agus do chomhlachtaí. Faoi láthair, bíonn 27 comh-oibrí ag baint úsáid as an spás ar bhonn rialta, móide 189 úsáideoirí eadrannacha, is tá pleananna ann chun síneadh a chur leis an láthair chun freastal ar bhreis éilimh.
 • Ardán 2: Déanaimid éascú ar thionscadail a thógann na háiseanna/acmhainní gur ghá a bheith ann chun go mbeidh sé indéanta fostaíocht nua a chruthú faoi cheithre phríomhthéama: Inmharthanacht agus an Clár Oibre Glas, Claochlú Digiteach, na Tionscail Chruthaitheacha, agus Fís agus Straitéis Phobalbhunaithe. 
 • Ardán 3: Chun tógáil ar an éicea-chóras atá ag teacht chun cinn, úsáidimid na tionscadail chun tionchar a chur i bhfeidhm agus chun éileamh a chruinníu chun an íosmhéid éilimh a bhaint amach atá ag teastáil chun comhlachtaí nua áitiúla a bhunú agus a scálú.
 • Ardán 4: Chun an pobal obair-ó-bhaile agus foghlaim-ó-bhaile a chothú, a chur chun cinn agus a thabhairt le chéile. Tá breis agus 150 duine nasctha le pobal ár mhoil, le lucht déanta scannán, beochana, fuinnimh inathnuaite, digitithe, anuas ar líonraí comhoibríocha cruthaitheacha agus gnó mar a mbíonn baill ag tacú lena chéile chun deiseanna eacnamaíocha a thapú a rachaidh chun leasa an dá pháirtí.

Tá MCNCD ag lorg duine tréitheach le bheith ina chuid d’fhoireann MCNCD, atá ag fás i gcónaí. Déanfaidh an duine seo bainistiú ar chumarsáid chun: 

 1. fás a thiomáint faoi Ardán Straitéiseach 1;
 2. próifíl náisiúnta agus idirnáisiúnta a thógáil d’Ardáin Straitéiseach 2; agus
 3. nascanna a chruthú leis an bpobal áitiúil faoi Ardán Straitéiseach 4.

Príomh-fhreagrachtaí
Beidh an Bainisteoir Cumarsáide ag  Mol  Cruthaitheachta agus Nuálaíochta Chorca Dhuibhne freagrach as bainistíocht a dhéanamh ar chumarsáid timpeall ar chaidreamh poiblí, straitéisí for-rochtana do na meáin shóisialta agus na meáin chumarsáide, agus feiceálacht ghinearálta. Beidh an té a cheapfar freagrach, chomh maith, as scríobh, eagarthóireacht agus foilsiú ábhair dhátheangaigh (Gaeilge agus Béarla) do gach cainéal cumarsáide. 

Ag tógáil ar an obair atá déanta chun Mol Pobail Nuálaíochta agus Aistrithe a fhorbairt ó bhunaíodh é sa bhliain 2017, is ról iontach spéisiúil é seo laistigh d’fhoireann bhríomhar a bheidh ag díriú ar: 

 • fhorbairt agus cur i bhfeidhm straitéisí agus feachtais margaíochta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
 • sruth d’ábhar rialta atá fuirist le teacht air a bhunú trí chainéil cumarsáide éagsúla.
 • modhanna tomhais a fhorbairt chun monatóireacht éifeachtach a dhéanamh ar thionchar feachtais, imeachtaí agus cláir chumarsáide, agus tuairiscí rialta a sholáthar maidir leo.
 • bheith ag obair go dlúth le baill d’fhoireann MCNCD chun pleananna cumarsáide do thionscadail agus imeachtaí aonair a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.
 • príomhfhreagracht a ghlacadh as cothabháil a dheanamh ar an ábhar ar shuíomh(anna) gréasáin MCNCD agus/nó ábhar agus eolas a sholáthar do shuíomhanna gréasáin triú-pháirtí. 
 • deiseanna chlúdaigh sna meáin a aithint chun feiceálacht iomlán na bpríomh-thionscadal a ardú agus chun cur le scaipeadh ábhar bolscaireachta dá shórt seo sna meáin.
 • comh-ordú a dhéanamh le comhairleoirí agus fo-chonraitheoirí de réir mar is cuí maidir le tionscadail éagsúla, i.e. uasghrádú suíomhanna gréasáin agus ath-bhrandáil.
 • comhaontaithe seirbhíse a chumadh de réir mar is gá chun a chinntiú go gcloífear le rialacha agus treoirlínte dlí, srl. timpeall ar mhaoiniú.
 • tuairim láidir dearfach a léiriú i gcónaí maidir le Corca Dhuibhne agus gach dá gcuireann sé ar fáíl do ghnólachtaí, áitritheoirí agus do lucht fiontair agus cruthaitheachta.
 • bheith ag tacú le cumarsáid do thionscnaimh a spreagann gnólachtaí nuathionscanta sna hearnálacha gníomhaíocht aeráide agus inmharthanachta.

Feidhm an phoist: 

 • a bheith ag obair le foireann MCNCD chun straitéisí cumarsáide a chruthú agus a chur i bhfeidhm a bhéarfaidh greim ar chustaiméirí, an pobal áitiúil, pairtnéirí an tionscadail agus príomh-pháirtithe leasmhara.
 • a bheith ag gníomhú mar chomhairleoir iontaofa cumarsáide ag an bhfoireann agus daoine a ullmhú/traenáil dá ndualgaisí timpeall ar na meáin chumarsáide agus sóisialta.
 • maoirsiú a dhéanamh ar gach ábhar cumarsáide chun a chinntiú go mbíonn sé ar ardchaighdeán i gcónaí.

Scileanna agus Taithí Riachtanacha:  
Beidh ar an iarrthóir buacach a bheith:

 • dea-eagraithe agus dírithe ar shonraí
 • eolach timpeall ar dhea-chleachtas ar na meáin shóisialta
 • in ann smaoineamh ar bhonn criticiúil agus cruthaitheach araon
 • líofa i nGaeilge agus Béarla araon
 • paiseanta ó thaobh dea-eagarthóireachta, scríbhneoireachta agus gramadaí
 • acmhainneach, samhlaíoch agus nuálaíoch
 • in ann a bheith ag obair go neamhspleách, anuas ar mar chuid d’fhoireann, i dtimpeallacht ina ngluaiseann cúrsaí oibre go tapaidh

Ní mór don iarrathóir buacach iad seo a leanas a bheith aige:

 • cáilíocht triú-leibhéil i réimse a bhaineann le hábhar, e.g. na meáin, cumarsáid agus/nó taithí cruthaithe i ról cumarsáide, i dtimpeallacht neamhbhrabúis, pobalbhunaithe más féidir
 • Ard-scileanna cumarsáide scríofa agus labhartha.
 • tuiscint mhaith ar chleachtais, modhanna agus gnáis ghinearálta bainteach le cumarsáid phoiblí, caidreamh leis na meáin agus margaíocht.
 • taithí ar bheith ag feidhmiú ar ardáin éagsúla meáin shóisialta.
 • cumas cruthaithe timpeall ar fhaisnéis a chur i láthair ar bhealaí atá spéisiúil do luchtanna éisteachta éagsúla.
 • ardscileanna ama agus bainistíocht tionscadal.
 • Scileanna maithe ríomhaireachta – Word, Powerpoint, Excel, Zoom, srl.
 • ceadúnas tiomána iomlán glan

Scileanna agus Taithí Chabhrach
Ba bhuntáiste iad seo a leanas:

 • taithí ar ghníomhaíocht aeráide agus ar thionscnaimh inmharthanachta
 • taithí ar chlaochlú digiteach
 • taithí sna tionscadail chruthaitheacha

Rialachas
Beidh an Bainisteoir Cumarsáide fostaithe ag Mol Teic (ag trádáil mar Mhol Chorca Dhuibhne) agus ag tuairisciú le Bainisteoir Ginearálta Mhol Chorca Dhuibhne.

Tuarastal
Is é réimse an tuarastail ná €20,000- €24,000, ag brath ar thaithí. Beidh tréimhse phromhaidh de sé mhí ar dtús.

Working Hours
Is post páirt-aimseartha é seo, 20 uair an chloig sa tseachtain ar feadh 12 mí. féidearthacht ann go sínfear tréimhse an phoist go 36 mí, ag brath ar mhaoiniú a bheith ar fáil chuige. Cearta saoire bliantúla ná 12 lá sa bhliain. 

Beidh socruithe gach lá oibre ag brath ar an obair atá sceidilithe agus an gá bheith ar fáil d’imeachtaí lasmuigh de ghnáth-uaireanta oibre. Ar an mbonn sin d’fhéadfadh uaireanta neamhshóisialta, leithéidí tráthnóntaí agus deirí seachtaine, a bheith bainteach leis an bpost, agus beidh gá le solúbthacht dá bharr.

Ionad
Beidh an post lonnaithe i Mol Cruthaitheachta agus Nuálaíochta Chorca Dhuibhne, Páirc Ghnó an Chúilín, An Daingean, Co. Chiarraí. D’fhéadfadh go mbeidh gá bheith ag obair ó bhaile má thagann tuilleadh srianta Cóibhide i bhfeidhm. Go ginearálta, tá an fhéidearthacht ann cur chuige oibre measctha idir Mol Chorca Dhuibhne agus an baile a fhorbairt.

Próiseas Iarratais
Cuir do CV agus litir chlúdaigh ag cur síos ar do spéis agus oiriúnacht don bpost seo go Deirdre de Bhailís ag jobs@dinglehub.com

Is é an dáta dúnta d’iarratais ná 2in, Déardaoin 14 Deireadh Fómhair 2021

Tionólfar agallaimh don bpost le linn na seachtaine dar thús 18 Deireadh Fómhair 2021