Search
Close this search box.

Vacancies

Providing interesting, stable, community-focused jobs

Creative Coastal Resilience Embedded Artist

Front cover of Creative Coastal Resilience Artist's Brief document

Open Call for Creative Coastal Resilience Embedded Artist 

Duration: 18 months 

Budget: Up to €62,500, depending on start date 

Closing date for applications: Sunday 25th February 2024 

Read the Artist’s Brief [PDF]

Contact: Zoe@dinglehub.com

The Invitation

We invite socially engaged artists from all disciplines to apply for the opportunity to become an embedded artist within the unique community and ecosystems of the Maharees on the west coast of Ireland. This creative climate project calls for an artist(s) whose practice centres deep listening and co-creation, as we navigate the complexities of imagining and creating new perspectives and behaviours with which to relate to our changing world. 

The selected artist(s) will work closely with representatives of the Maharees community, supporting and reflecting the exploration of their current and future roles in adapting their landscape and protecting local biodiversity in the face of climate change and projected sea level rise. The artist(s) will join ten representatives of the community on a capacity-building learning journey, coordinated by a local steering group, exploring coastal adaption with experts and other coastal community-led projects to encourage transdisciplinary and holistic perspectives on pathways into the future. 

We are searching for an artist who is experienced using a creative process to unlock new ways of thinking and exploring complex issues within communities. We are looking for: 

 • Strong evidence of creative and imaginary practice
 • Ability to actively listen and collaborate with a wide variety of stakeholders
 • Significant experience working with communities and in non-arts contexts
 • Comfortability speaking at public events and addressing complex issues with a variety of audiences
 • An awareness of, and interest in developing knowledge within key project themes; challenges and opportunities for the sustainability of coastal places, climate change adaption and mitigation, coastal biodiversity and regenerative tourism

 

The project activities will be based primarily in the Maharees, with office space available at Dingle Hub if required. The artist does not need to be present in the Maharees throughout the entire project timeline but will be required to spend sufficient time engaging and learning from the community there, 60 days at a minimum between April and September each year. 

To apply, please read the Artist’s Brief in full and provide the following information in the form of a PDF (no larger than 10MB) to zoe@dinglehub.com 

 • CV with contact information, outlining qualifications and experience to date
 • Three relevant examples of previous work, for example, community engagement etc.
 • A personal statement outlining your motivation and initial vision for the project – up to 500 words.

We welcome applications from individual artists, groups, or collectives. Closing date for applications is Sunday 25th February 2024. 

Creative Coastal Resilience is a recipient of the Creative Climate Action fund, an initiative from the Creative Ireland Programme. It is funded by the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media in collaboration with the Department of the Environment, Climate and Communications. Further information on the Climate Action Fund is available at the following link: www.creativeireland.gov.ie 

_____________________________________________________________________________

Teideal: Ealaíontóir Neadaithe do Theacht Aniar Cruthaitheach Costaí. 

Fad: 18 mí 

Buiséad: Suas le €62,500 ag brath ar an dáta tosnaithe. 

Treoir an Ealaíontóra [PDF]

Dáta dúnta d’iarratais ná Domnach 25 Feabhra 2024 

 

An Cuireadh 

Cuirimid fáilte roimh ealaíontóirí pobail ó gach réimse ealaíne cur isteach ar an deis a bheith ina ealaíontóir neadaithe laistigh de phobal agus éiceachóras ar leith na Machairí ar chósta thiar na hÉireann. Tá gá ag an tionscadal seo le healaíontóir(í) go bhfuil áit lárnach ina chleachtas ag an éisteacht cháiréiseach agus an comhchruthú, toisc go bhfuilimid ag fiosrú a chasta is atá sé peirspictíochtaí agus nósanna iompair nua a shamhlú agus a chruthú chun ár ndomhan claothchlathach a thuiscint. 

Beidh an t-ealaíontóir/na healaíontóirí a roghnófar ag obair go dlúth le hionadaithe ó phobal na Machairí, ag tacú leo agus ag léiriú a bhfiosrú siúd dá róil anois agus amach anseo ag cur a gceantar in oiriúnt agus ag cosaint bithéagsúlachta in aghaidh iarmhairtí an athrú aeráide chomh maith leis an éirí atá tuartha le teacht ar leibhéal na farraige. Beidh an t-ealaíontóir/na healaíontóirí ag tabhairt faoi aistear foghlama i dtógáil cumais i dteannta deichniúr ionadaithe ón bpobal. Beidh seo comhordaithe ag grúpa stiúrtha áitiúil, ag fiosrú oiriúnú an chósta le saineolaithe, i measc tionscadal pobal-stiúrtha eile, chun peirspictíochtaí trasdhisciplíneacha agus iomlánaíocha ar bhealaí isteach sa todhchaí a spreagadh. 

Táimid ag lorg ealaíontóir(í) le taithí mhaith de bheith ag úsáid phróisis cruthaithigh chun teacht ar shlite nua le smaoineamh agus fiosrú a dhéanamh timpeall ar cheisteanna casta laistigh de phobail. Táimid ag lorg: 

 • Fianaise láidir de chleachtas cruthaitheach agus samhlaíoch. 
 • Cumas maith éisteachta agus comhoibrithe le réimse leathan de pháirtithe leasmhara. 
 • Taithí shuntasach de bheith ag obair le pobail agus i gcomhthéacs neamh-ealaíne. 
 • Duine atá ar a chompord ag labhairt ag imeachtaí poiblí agus ag plé ceisteanna casta le réimse éagsúil luchtanna éisteachta. 
 • Feasacht timpeall ar, agus spéis in, eolas a fhorbairt trasna réimse de phríomhthéamaí tionscadail; dúshláin agus deiseanna d’inmharthanacht láithreacha cois cósta, maolú agus oiriúnú athrú aeráide, bithéagsúlacht cois cósta agus turasóireacht athghiniúnach. 

Beidh gníomhaíochtaí an tionscadail bunaithe go príomha sna Machairí, le spás oifige ar fáil ag Dingle Hub más gá. Ní gá don ealaíontóir a bheith ar an láthair sna Machairí le linn an tionscadail ar fad, ach beidh orthu ar a laghad 60 lá a chaitheamh ann idir Aibreán agus Meán Fómhair ag déanamh cumarsáid leis an bpobal ann agus ag foghlaim uaidh gach bliain. 

Chun iarratas a dhéanamh léigh Treoir an Ealaíontóra ina hiomlán ar dtús agus seol isteach an t-eolas seo a leanas i bhfoirm PDF (nach bhfuil níos mó ná 10MB) go zoe@dinglehub.com 

 • CV le sonraí teagmhála, ag cur síos ar do cháilíochtaí agus taithí go dtí seo. 
 • Trí shampla ábhartha d’obair déanta cheana féin, m.sh. Cumarsáid pobail srl. 
 • Ráiteas pearsanta ag cur síos ar do thiomantas agus fís i leith an tionscadail – suas le 500 focal. 

Cuirimid fáilte roimh iarratais ó ealaíontóirí aonair, grúpaí nó comharghrúpaí. Is é an dáta dúnta d’iarratas Domhnach 25 Feabhra 2024.  

Faigheann Teacht Aniar Cruthaitheach Cóstaí maoiniú ón gCiste Gníomhaíochta Aeráide Cruthaithí, tionscnamh de chuid Chlár Éire Cruthaitheach. Tá sé maoinithe ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán i gcomhpháirt leis an Roinn Timpeallachta, Aeráide agus Cumarsáide. Tá tuilleadh eolais faoin gCiste Gníomhaíochta Aeráide Cruthaithí le fáil ag an nasc seo a leanas: www.creativeireland.gov.ie