Search
Close this search box.
Champion Changemakers 2022

Champion Changemakers – Méan Fomhair 2022

Champion Changemakers logoAn bhfuil smaoineamh agatsa a cheapann tú go gcabhródh sé chun dul i ngleic le dúshláin shóisialta nó timpeallachta i do phobal áitiúil? B’fhéidir go bhfuil smaoineamh maith agat a d’fhéafadh fadhb shóisialta ar nós Cur Amú Bia, Mearfhaisean, Athrú Aeráide, Oideachas, Tithíocht nó Sláinte Intinne a réiteach – ach nach bhfuil tú cinnte cad é an chéad chéim eile?

Do you have an idea that you think would help combat social or environmental challenges in your local community? Maybe you’ve had a brainwave that could really solve a social problem such as Food Waste, Fast Fashion, Climate Change, Education, Housing or Mental Health – but you’re unsure what to do next?

If so, the Community Enterprise Association Ireland (CEAI), through its network of enterprise centres and hubs, is hosting a series of regional events that will help you or your group build this idea into a service that could drive real change in your community!

Más ea, tá Cumann Fiontair Phobail Éireann, trína gréasán d’ionaid agus moil fiontair, ag eagrú sraith d’imeachtaí réigiúnda a chabhróidh leatsa, nó led’ ghrúpa, tógáil ar an smaoineamh seo chun seirbhís a chur ar fáil a d’fhéadfadh claochló suntasach a thiomáint id’ phobal.

Faoin teideal Champion Changemakers, is é atá mar sprioc ann ná teacht ar réitigh gurbh fhéidir iad a fhorbairt ina dtáirgí nó ina seirbhísí go mbeidh tionchar díreach acu ar bheatha daoine i bpobail áitiúla ar fud na hÉireann. Is minic athraithe dearfacha sóisialta ina mbunús chun tús a chur le gnó, rud a ghairmtear Fiontar Sóisialta air. Cuirfidh Champion Changemakers le cumas na hÉireann dul chun cinn a dhéanamh i gcoinne na ndúshláin atá ag pobail ar fud na tíre, leithéidí dífhostaíocht na n-óg, bochtanas, éagóir shóisialta, agus an géarchéim aeráide, rud a chabhróidh trí chéile le hiarrachtaí chun Clár Oibre Forbairt Inmharthana na Náisiún Aontaithe a baint amach faoi 2030.

Entitled Champion Changemakers, the ambition is to find solutions that can be turned into products or services which will directly impact the lives of people in local communities around Ireland. This positive social change is often the basis for starting a business – also known as a Social Enterprise. Champion Changemakers will contribute to Ireland’s progress in overcoming challenges facing communities nationwide including youth unemployment, poverty, social injustice and the climates crisis, which will in turn help mobilise efforts to achieve the UN Sustainable Development Agenda by 2030.

The purpose of these events is to promote the role of social enterprise in local communities.  Individuals will not need to have any experience of business or social enterprise, but will be driven by a passion to make a real difference in their own communities and beyond. Ideas will be classified under one of three key themes which are all encompassing:

 1. Environment and Climate Action
 2. Economic Inequality
 3. Human Wellbeing

Is é atá mar aidhm ag na himeachtaí seo ná ról an fhiontair shóisialta i bpobail áitiúla a chur chun cinn. Ní gá do dhaoine aonair aon taithí ar chúrsaí gnó nó fiontair shóisialta a bheith acu, ach a bheith tiománta ag paisean chun fíor-dhífríocht a dhéanamh ina bpobal féin agus ar bhonn níos leithne. Déanfar na smaointí a rangú faoi cheann de thrí théama uileghabhálach:

 1. Comhshaol agus Gníomhaíocht Aeráide
 2. Éagothroime Eacnamaíoch
 3. Folláine Dhaonna

Samplaí d’fhiontair shóisialta rathúla atá ann in Éirinn cheana féin ná / Examples of successful social enterprises already in Ireland include:

 • Thriftify – ardán gréasáin a ligeann d’eagrais chárthanachta earraí athláimhe a dhíol ar-líne / a web platform that allows charities to offer second-hand items for sale online
 • Food Cloud – fiontar sóisialta a nascann gnólachtaí go bhfuil fuíollach bia acu le heagrais chárthanacha agus grúpaí pobail gur féidir leo an bia seo a úsáid, mar shlí chun cur i gcoinne cur amú bia in Éirinn. / A social enterprise that connects businesses that have surplus food with charities and community groups that need it to combat food waste in Ireland.
 • GIY Ireland – ag cabhrú le daoine, agus á n-oiliúint, faoi conas a bheith níos inmharthanaí ina saol trí roinnt dá mbia féin a fhás, le córas bia inmharthanach mar sprioc / helping and educating people to become more sustainable by growing some of their own food with the goal to rebuild a sustainable food system
 • Too Good to Go – aip a ligeann do dhaoine fuíollach bia agus dí a cheannach ó bhialanna, siopaí grósaera, pubanna, caiféanna agus táirgeoirí, mar shlí chun cur i gcoinne cur amú bia in Éirinn / an app that lets people buy surplus food and drink from restaurants, grocery stores, pubs, cafes and producers to combat food waste in Ireland.
 • Refill Ireland – eagras neamhbhrabúis leis an sprioc de thodhchaí inmharthana a bhaint amach trí ghearradh siar ar bhrúscar plaisteach in Éirinn agus trí fáil réidh go hiomlán le húsáid buidéal plaisteach / non-profit organisation aiming to create a sustainable future by reducing plastic waste and trash in Ireland by eliminating single-use plastic bottles
 • Men’s Sheds Association – eagrais neamhbhrabúis áitiúla ar fud na tíre a chuireann spás ar fáil do cheardaíocht agus caidreamh sóisialta chun feabhas a chur ar shláinte agus folláine fir níos sine i bpobail / non-profit local organisations nationwide that provide a space for craftwork and social interaction to improve health and well-being of older men in communities.

CONAS CUR ISTEACH?

Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Chumann Fiontair Phobail Éireann anseo chun fáil amach cá bheidh d’imeacht áitiúil ar siúl (Dingle Hub) agus faoi na sonraí maidir le cur isteach air. Aon daoine go bhfuil suim acu, gheobhaidh siad an deis bheith ag obair le meantóirí áitiúla chun a smaoineamh a fhorbairt agus chun cabhrú leo ullmhú leis an smaoineamh a chur i láthair agus a dhíol ag painéal saineolaithe i do mhol áitiúil i rith an deireadh seachtaine de 23ú Meán Fómhair 2022.

Roghnófar na hiarrachtaí is fearr ó gach réigiún agus rachaidh na cinn ghearrliostáilte seo ar aghaidh go dtí an imeacht náisiúnta ar 20ú Deireadh Fómhair 2022. Bainfidh an fhoireann bhuacach sa chomórtas náisiúnta tairbhe as sparánacht de phríomh-thacaíochtaí agus seirbhísí a gcuirfeadh gnó nuathionscanta ar bith fáilte rompu!

HOW TO ENTER?

Visit Community Enterprise Association Ireland’s website to find out where your local event is happening (Dingle Hub) and details on how to sign-up. Anybody interested will be given the opportunity to work with local mentors to develop your idea and help prepare you to present and pitch it to a panel of experts.

Kerry event

The Kerry event is taking place in both Dingle and Killorglin.

Regional Finalists from each region and those shortlisted will go on to participate in the national event on October 20th 2022.
The overall winning team will benefit from a bursary of key supports and services that any start-up would welcome!