• Post category:News
 • Post author:

Shared Workspace Manager

Corca Dhuibhne Creativity and Innovation Hub is looking to employ a highly organised and efficient Shared Workspace Manager, with experience of operational management, a passion for Corca Dhuibhne and all it has to offer and a true hosting nature with a focus on client service. 

The successful applicant will oversee all aspects of the workspace operations including a programme of ongoing events. 

The role will include the following:

 • Managing and overseeing all aspects of the Hub’s operation including letting, memberships, finance, sales, and events across multiple sites on Corca Dhuibhne
 • Ensuring workspaces are fully operational and processes are running smoothly to continuously improve the member experience. 
 • Ensuring building and member safety as it relates to fire, emergency and pandemic plans.
 • Overseeing building renovation and refurbishment works as required.
 • Working with the other members of the hub team to create a collaborative and vibrant environment amongst our hub community through developing community initiatives designed to foster networks and connections between members.
 • Striving to make the Corca Dhuibhne Hub a wonderful place for all and an exemplar for others.

Operational management training, or equivalent experience, is required. Additional qualifications and/or experience in a business or related discipline would be an advantage. 

The position is full-time for a period of 12 months (with potential for extension depending on availability of funding). The salary range is €40,000- €45,000, depending on experience. 

Please send your CV with a cover letter outlining your interest in, and suitability for, the job to Deirdre de Bhailís at jobs@dinglehub.com 

Closing date for applications is 5pm, Tuesday 22nd September 2021 

Interviews will be held during the week of 27th September 2021 

For a more detailed job description, please visit our website here.

Bainisteoir ar Spás Oibre Comhroinnte

Mol Cruthaitheachta agus Nuálaíochta Chorca Dhuibhne ag féachaint chun Bainisteoir Spás Oibre Comhroinnte a fhostú atá fíor-eagraithe agus éifeachtach agus go bhfuil taithí acu ar bhainistíocht oibríochta, paisean do Chorca Dhuibhne acu, agus do gach dá gcuireann sí ar fáil, agus mianach na hóstaíochta go smior iontu, le béim ar sheirbhís don gcliant. 

Beidh an iarrthóir buacach freagrach as maoirsiú ar gach gné d’oibriúcháin an spáis oibre, clár d’imeachtaí leanúnacha san áireamh.

Beidh na dualgaisí seo a leanas mar chuid den ról:

 • Bainistiú agus maoirsiú ar gach gné d’oibriúcháin an mhoil, ina measc ligint amach spásanna ar cíos, ballraíocht, díolachán, agus imeachtaí ag ionaid éagsúla ar fud Chorca Dhuibhne.
 • A chinntiú go mbíonn na spásanna oibre iomlán oibritheach agus go mbíonn cúrsaí sa mhol ag oibriú go réidh chun feabhas leanúnach a chur ar thaithí na mball.
 • A chinntiú go mbíonn cúrsaí sábháilteachta i gceart do gach foirgneamh agus gach ball chomh fada is a bhaineann le tine, éigeandáil, agus pleananna paindéime.
 • Maoirseacht a dhéanamh ar oibriúcháin athchóirithe agus athfheistithe ar fhoirgnimh de réir mar is gá.  
 • Bheith ag obair le baill eile fhoireann an mhoil chun timpeallacht bhríomhar, bheoga a chruthú i measc phobal an mhoil trí thionscnaimh phobail a fhorbairt atá dírithe ar líonraí agus nascanna a chothú i measc na mball. 
 • Dícheall a dhéanamh chun a chinntiú go mbíonn Mol Chorca Dhuibhne ina áit iontach le bheith ag obair inti, agus go seasfaidh sé mar eiseamláir mhaith do mhoil eile. 

Beidh gá le traenáil in oibriúcháin bainistíochta, nó taithí ionchurtha leis, a bheith ag an iarrathóir buacach. Bheadh cáilíochtaí breise agus/nó taithí i ngnó nó réimse gaolta leis, ina mbuntáiste. 

Beidh an post lán-aimseartha do thréimhse 12 mí (le féidearthacht ann go sínfear tréimhse an phoist, ag brath ar mhaoiniú a bheith ar fáil chuige). Réimse an tuarastail ná €40,000 – €45,000, ag brath ar thaithí. 

Cuir do CV agus litir chlúdaigh ag cur síos ar do spéis agus oiriúnacht don bpost seo go Deirdre de Bhailís ag jobs@dinglehub.com

Is é an dáta dúnta d’iarratais ná 5in, Máirt 22 Meán Fómhair 2021

Tionólfar agallaimh don bpost le linn na seachtaine dar thús 27 Meán Fómhair 2021

Chun teacht ar chur síos níos mine ar an bpost, tabhair cuairt ar ár suíomh gréasáin anseo.