FÓGRAÍTEAR POBAL FUINNEAMH INMHARTHANA CHORCA DHUIBHNE AR GHEARRLIOSTA GHRADAIM FUINNEAMH INMHARTHANA UFIE [Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann]

02 Meán Fómhair 2019: Tá ríméad ar Phobal Fuinneamh Inmharthana Chorca Dhuibhne (PFICD) as a bheith roghnaithe do bhabhta deireanach Ghradaim Fuinneamh Inmharthana de chuid Údarás Fuinnimh Inmhmarthana na hÉireann (UFIE). Is gradaim iad seo a mholann is a chúitíonn barr feabhais i gcúrsaí bainistiú fuinnimh. Tá fiche dó eagras thar sheacht gcatagóir tar éis cáiliú do Shearmanas Mór na nGradam ar Chéadaoin 16 Deireadh Fómhair, nuair a fógrófar na buaiteoirí. Tugann an T-ainmniúchán seo aitheantas don obair atá déanta ag Pobal Fuinneamh Inmharthana Chorca Dhuibhne agus ár dtiomántas i dtreo múnla inmharthana ar mhaithe ár dtimpeallacht agus ár bpobal. 

Tá obair shuntasach curtha i gcrích againn trí:

  • Máistirphlean Fuinnimh a dhéanamh amach do Chorca Dhuibhne.
  • Fiosrú a dhéanamh timpeall ar féidearthachtaí díleá anaeróbaigh ar an leithinis.
  • Tacú le páirtíocht an phobail i dTionscadal Chorca Dhuibhne de chuid Líonraí BSL agus  Tionscadal stórála cadhnraí StoreNet. 
  • “Gríosaigh an Saoránach Fuinnimh”: ag tógáil scileanna agus eolais laistigh den phobal chun tacú le héifeachtacht fuinnimh agus beartais fuinnimh inmharthana gur ghá a thógaint chun spriocanna an Mháistirphlean Fuinnimh a bhaint amach. 

‘Sea dúirt Deirdre de Bhailís, Bainisteoir Mhol Cruthaitheachta agus Nuálaíochta Chorca Dhuibhne agus Comhordaitheoir PFICD ná: 
“Tá ríméad ar PFICD as a bheith aitheanta don obair a thugamar faoi chun an t-aistriú go sochaí ísealcharbóin a thiomáint ar aghaidh. Tá pobal againn atá ag fás is a thuigeann na dúshláin atá romhainn agus an géarghá atá ann gníomhú láithreach. Go háirithe, táimid fíorshásta go bhfuil an oiread sin d’ár hdaoine óga páirteach. Táimid ag súil go mór lena chur ar chumas gach aon duine ar an leithinis bheith bainteach leis na tionscnaíochtaí ar mhaithe na spriocanna inár Máistirphlean Fuinnimh a bhaint amach.”

Agus é ag trácht ar an gcomórtas, is é a dúirt Fergus Sharkey, Ceannasaí Gnó na nEarnálacha Poiblí agus Príobháideach in UFIE ná:
“Gach bliain déanainn Gradaim Fuinnimh UFIE ceiliúradh ar cheannródaithe an fhuinnimh inmharthana agus na héifeachtachta fuinnimh. Tarraingíonn na gradaim aird ar na héachtanna suntasacha atá déanta acu, ag súil go mbeidh siad ina ionspráid ag daoine eile chun gníomhú chomh maith céanna. Ba cheart go mbeadh ionchur ó gach cuid den tsochaí i gcruthú ár dtodhchaí fuinnimh agus tá dualgas orainn ar fad gníomhú. Siadsan atá gearrliostaithe do na gradaim seo, tá siad ag léiriú na slí maidir leis an ngníomhú úd agus molaim iad go hard as a bhfuil bainte amach acu.”

Tá gach sonra faoi na tograí gearrliostaithe le fáil ag www.seai.ie

DEIREADH

I gcomhair tuilleadh eolais déan teagmháil le:
Deirdre de Bhailís, 
Bainisteoir,
Mol Cruthaitheachta agus Nuálaíochta Daingean Uí Chúis
Fón: 066 9150140
Rphost: info@dinglehub.com
Gréasáin: www.dinglehub.com 

Nótaí Eagarthóra:

Faoi Phobal Fuinneamh Inmharthana Chorca Dhuibhne

Bunaíodh Pobal Fuinneamh Inmharthana Chorca Dhuibhne (PFICD) mar chuid de Mol Teic, Comhlacht Fiontraíochta Pobail a ritheann Mol Cruthaitheachta agus Nuálaíochta Chorca Dhuibhne, chun cabhrú leis an bpróiseas aistrithe go sochaí ísealcharbóin i gCorca Dhuibhne. Tá sé mar chuid de Chorca Dhuibhne 2030, tionscnaíocht níos leithne a chuireann tograí inmharthana chun cinn sna hearnálacha fuinnimh, iompair, talmhaíochta, turasóireachta agus mara. Tá an Máistirphlean Fuinnimh anois críochnaithe agus tá réimse deiseanna aitheanta a bheidh ina dhlúthchuid den chéad chéim eile ar an mbealach i dtreo ísliú de 40% ar éileamh fuinnimh, le 30% den éileamh fágtha á shásamh ó fhoinsí inathnuaite faoin mbliain 2030. Tá maoiniú faighte ó Líonraí Gáis Éireann agus Údarás na Gaeltachta chun staidéar féidearthachta a dhéanamh ar dhíleá anaeróbach ar an leithinis, teicneolaíocht go bhfuil sé cruthaithe aige gur féidir leis fuinneamh glan a ghiniúint, cabhrú chun feirmeacha a ghlanadh suas agus foinsí eile ioncaim a chur ar fáil do theaghlaigh tuaithe. 

Faoi UFIE

Is iad UFIE ná údarás náisiúnta fuinnimh na hÉireann ag infheistiú i mbealaí cuí, éifeachtach, inmharthana chun cabhrú le haistriú na tíre go fuinneamh glan don todhchaí. Bímid ag obair leis an rialtas, úinéirí tí, gnónna agus pobail chun seo a bhaint amach trí shaineolas, maoiniú, cláir oiliúna, comhairle pholasaí, taighde agus forbairt teicneolaíochtaí nua. 

Tá UFIE maoinithe ag Rialtas na hÉireann tríd an Roinn Cumarsáide, Gníomhú Aeráide agus Timpeallachta.

Faoi na Gradaim Fuinnimh Inmharthana

Tugann Gradaim Fuinnimh UFIE aitheantas do bharr feabhais i ngach réimse d’éifeachtacht fuinnimh agus den fhuinneamh inmharthana. Tar éis sé bhliain déag ar an bhfód dóibh, táid fós ag leagadh síos tagarmharc maidir le dea-chleachtas fuinnimh, fad is atá seifteanna agus cleachtais nuálaíocha spre,agúla ag teacht chun cinn timpeall ar chúrsaí fuinnimh. 

Gearrliosta 2019 do Ghradaim Fuinnimh UFIE

CatagóirAinm an ghnó/eagrais
1. Foireann Fuinnimh nó Bainisteoir Fuinnimh na BlianaHotel DoolinNUIGMusgrave
2. Gnólacht Mhór – Bainistiú Fuinnimh den ScothTipperary Cooperative Creamery LtdAbbott IrelandAldi Stores Ireland
3. Gnólachtaí Bheaga agus Meánmhéid – Bainistiú Fuinnimh den ScothFlahavansRiordans SuperValu FermoyBocan Community Creche
4. Earnáil Poiblí – CeannaireachtNUIGTG4DCUDun Laoghaire Rathdown
5. Pobal Fuinnimh InmharthanaDingle 2030 – PFICDSustainable Tipp KBCDA – SECMulranny SEC
6. Taighde agus NuálaíochtBiowave – Advanced Microwave Thermal HydrolysisDwr Uisce ProjectDelivering more Energy from Renewable Power Plants
7. FoirgnimhTrinity Business SchoolSt Bricin’s Park Senior Citizens Development-Block 2 Astellas – Changing Tomorrow