This claymation workshop aimed at young animators aged 11 to 16 will focus on character development, and how design can inform character in animation. Participants will explore this through working in teams to create short animated scenes. They will plan the scene, design and build the characters and backgrounds and then shoot the animation under the camera. 

The workshop will be facilitated by Paper Panther. Paper Panther team have been facilitating workshops for animation fans of all ages around the country for the past ten years. They have facilitated workshops outside of Ireland, most notably at the Blon Animation and Video Games Festival in Lithuania in 2017 and 2018. Thye’ve also facilitated workshops with animation students in Ballyfermot College of further education, IADT and Coláiste Dhulaigh. Films produced in their workshops have gone on to win awards in International festivals.

 For more information contact Maggie – maggie@dinglehub.com  

To book go to https://www.eventbrite.ie/e/claymation-workshopceardlann-chrebheochana-tickets-56416970678

Funded by Kerry County Council Town & Village Funding and Department of Rural and Community Development in association with Dingle Hub & Dingle International Film Festival and Animation Dingle.

Tá an ceardlann chrébheochana seo dírithe ar bheochantóirí óga idir 11 agus 16 bliana d’aois. Díreoidh sé isteach ar fhorbairt charachtar agus conas is féidir le cúrsaí deartha dul i bhfeidhm ar charachtar sa bheochan. Fiosróidh na rannpháirtithe é seo trí bheith ag obair mar chuid d’fhoireann
chun míreanna gearra beochana a chruthú. Déanfaidh siad pleanáil ar an mír, dearadh agus tógáil na gcarachtar agus na gcúlraí, agus scannánú na beochana leis an gceamara.

Beidh áisitheoireacht á déanamh ar an gceardlann ag Paper Panther. Tá foireann Paper Panther ag déanamh áisitheoireachta do lucht leanta na beochana de gach aoisghrúpa timpeall na tíre le deich mbliana anuas. Tá ceardlainn tugtha acu thar lear, go háirithe ag Féile Beochana agus Cluichí
Ríomhaire Blon sa Liotuáin i 2017 agus 2018. Anuas ar sin, tá áisitheoireacht déanta acu ar cheardlanna le mic léinn bheochana i gColáiste Bhreisoideachais Bhaile Formaid, in IADT agus i gColáiste Dhulaigh. Chuaigh scannáin a déanadh ina gcuid ceardlann ar aghaidh chun gradaim a bhaint amach i bhféilte idirnáisiúnta.

I gcomhair a thuilleadh eolais déan teagmháil le Maggie – maggie@dinglehub.com

Ticéid le fáil ar https://www.eventbrite.ie/e/claymation-workshopceardlann-chrebheochana-tickets-56416970678

Maoinithe ag Ciste na mBailte agus na Sráidbhailte, Comhairle Contae Chiarraí agus ag An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, i gcomhpháirt le Mol Teic agus Féile Idirnáisiúnta Scannáin agus Beochana an Daingin.